thue tndn nam 2011 den 2013 moi nop hach toan ntn


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Du Lịch Dầu ...
    Dự báo thị trường năm 2011 104 1.2. Dự báo du lịch 2011 104 2. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh: 105 1.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý: 105 1.2. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác: 106 1.3. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 107 3. Lập bảng cân ...
  • Điều gì ẩn sau những cú đạp sàn của cổ phiếu Sxx
    SBC có lợi nhuận 2014 (tính đến quý 3) khủng thật đấy nhưng lịch sử có vẻ năm lời, năm lỗ, mới 2013 lỗ sang 2014 lời, hình như có xảo thuật báo cáo .... (2011 - 2014), lạm phát phi mã đã qua đi và với một hợp đồng vận chuyển mới + dầu giảm + khấu hao giảm + lãi ngân hàng giảm + thuế TNDN hạ từ ...
  • Khi nhận được thông báo tạm ứng cổ tức thì đã được phép ghi nhận ...
    Nếu ghi nhận thì có đảm bảo doanh thu được ghi nhận chắc chắn, trong trường hợp đến cuối năm đơn vị có số lợi nhuận không đảm bảo để chia ... Tìm kiếm trước khi đăng bài mới ... Trong trường hợp này khoản cổ tức được tạm ứng có thể ghi: Nợ TK 111, 112/ Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện.