thong tu 16 2013btc


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC ... theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính, Mấu số ... ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính, MAU SO : C1-02NS theo thong tu sã ...
 • THỦ TỤC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
  ... THOI DIEM KET THUC TINH GIAM TRU TRONG mau 16/DK-TNCN TT 156, .... GIA CANH 2013 THEO THONG TU 111/2013/TT-BTC, xác nhận miễn trừ gia ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  16 C2-08/NS Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách A4 ... 31 C4-08/KB Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ trong hệ thống vế... A4 ... Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2014
  Đã gửi: Thứ 5 16 Tháng 1, 2014 8:47 am ... Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 do Bộ Tài chính ban hành ban hành quy định về Biểu thuế xuất ...
 • HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ ... diện khấu trừ 20% [16] Người 2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ. ... TỜ KHAI SỐ 02/KK-TNCN THEO THÁNGban hành kèm theo Thông tư số .... HUONG DAN LAP TO KHAI MAU 02KK-TNCN TTU156-2013BTC, huong ...
 • HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN
  Mình thấy trong chỉ dẫn kê khai trong thông tư 84 có ghi"Trường hợp .... làm giảm trừ gia (nhà) cảnh thì khai tờ số 16 và hồ sơ chứng minh, ...