tat may xuat hien prepair to configure windows do not turn off computer


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Tình trạng máy tính windows 7 tắt máy rất lâu .
    Tình hình là mình sài W7 và máy mình bị tình trạng máy tính tắt máy rất lâu ... tắt máy thì pc báo Logging off ---> Xuất hiện dòng chữ " Please do not power off or ..... may hien len preparing to configure windows do not turn off your computer la  ...
  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    Lỗi 1: Lỗi khi di chuyễn màn hình xuất hiện khung màu đen. ... Sau đó các bạn tắt bảng regedit đi, F5 và chuột phải computer chọn Manage .... Lỗi 31: Khi bạn cài windows bị đứng ở bước "Setup is preparing your computer for first use" ? ..... Nguyên nhân là do dịch vụ Terminal Services trong máy tính của bạn bị Disable .