please use full embed code with object embed tag là gì


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Lỗi xem video trực tuyến
    Lỗi xem video trực tuyến các bạn cho mình hỏi : cách khắc phục lỗi : "please use full embed code" khi xem video trực tuyến. mình đã sử dung ...