please update new proxy.swf (http: gkplugins.com download proxy.zip). if updated but not change, clear cache browser and try again sua loi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Ko xem được video online thiếu proxy.swf ?
    Please update new proxy.swf (Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! .If[ update but not change ,clear cache browser and try again" Xin hỏi có phải đây là lỗi do trang phim bắt link . khi host mà họ up phim thay đổi 1 vài rõ hơn gì ..... loi gkplugins download proxy, may bao loi ko update duoc gkplugins download proxy.zip, ...