place volume icon in the taskbar bị mờ

Đang nạp dữ liệu...