nop tre bao cao thue phat bao nhieu tien


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn ...
  Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn MôC ... giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, khoanh nợ, giãn nợ, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt theo quy ...
 • Thuế tài nguyên môi trường
  Đối tượng nộp thuế: Các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao gồm: Công ty nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, HTX, DNTN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay ... Tuỳ theo mức độ vi phạm có thể phạt cảnh cáo hay phạt tiền đối với hành vi khai thuế quá thời hạn quy định.
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ (theo ...
  Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ (theo phương pháp trực tiếp) mẫu số B 03a-DN Download Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ ... Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày ( kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm ), các đơn vị ...
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc phân tích tình hình tài ...
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp Download miễn phí Đề án MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ ... tiền chi trả lãi vay, tiền nộp thuế thu nhập doamh nghiệp, tiền nộp phí bảo hiểm, bồi thường, các khoản khác theo hợp đồng bảo hiểm, tiền nộp phạt, bồi ...
 • Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế ...
  Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và ... bảo rằng các bản kê khai thuế đã lập đầy đủ và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định: 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, chậm nhất là ngày 14.
 • Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị ...
  Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tào chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế ... bảo rằng các bản kê khai thuế đã lập đầy đủ và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định: 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, chậm nhất là ngày 14.
 • Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Sơn Mài Mới
  Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Sơn Mài Mới Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Sơn Mài Mới MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ... Công ty đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, không để bị phạt nộp chậm thuế hay bị cưỡng chế thuế.
 • Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh ...
  Theo dõi, báo cáo về các loại thuế phát sinh, lập tờ khai thuế, lập báo cáo tài chính ... Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và lưu trữ sổ sách ... 1.3.3. Các chính sách khác: - Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12 hàng năm. - Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam - Phương pháp nộp thuế ...
 • Báo cáo tăng giảm lao động
  Báo cáo tăng giảm lao động Bên cty mình từ tháng 1 năm 2011 có phát sinh lao động nghỉ mà đến nay vẫn chưa báo cáo. ... Trường hợp 2:Người lao động đó nghĩ chuyện hẵn nhưng vẫn muốn gửi sổ ở công ty bạn để tham gia đóng BH thì bạn cũng không nên phải báo giảm mà thu tiền BH của người đó ...
 • Ân hạn thuế NK
  Đơn vị bất có nợ thuế hay nộp chậm phạt tại thời (gian) điểm đăng ký ân hạn ( vì vừa đăng ký đâu mà chậm ) Thỏa mãn 2 điều kiện rồi vậy thế là được hả ... bất còn nợ thuế và trước phạt quá hạn; chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật thì được áp dụng thời (gian) hạn nộp thuế ...