nop bhxh bhyt kpcd bhtn 31 5


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH thép Nhật Quang
    Theo đó tổng số trích BHXH, BHYT, KKPCĐ, BHTN là 30,5 % trong đó 22% tính vào chi phí sản xuất, 8,5 % do người lao động đóng góp. Các khoản trích theo lương được tính như sau: KPCĐ = lương thực tế x 2% Trong đó: 1% phải nộp cho công đoàn cấp trên 1% để chi cho hoạt động tại nhà máy. BHXH ...
  • Tỷ lệ trích theo lương mới nhất!
    Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực Quảng ... trích trc tiền lương thì có trích luôn BHXH, BHYT, KPCD cho phần . .... kể từ 01/01/2010 thực hiện mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động như sau: Mức đóng hàng tháng bằng 28,5% chia ra: Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ...
  • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy ...
    Quỹ BHXH được hình thành bằng cách trích 20% tiền lương hàng tháng, trong đó người lao động đóng 5% tiền lương tháng, người sử dụng lao .... Nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 334. Khấu trừ vào tiền lương. BHXH, BHYT, BHTN Các khoản chi BHXH, BHYT BHTN, KPCĐ 2.3 Kế toán trích trước tiền ...