nhung cong hien to lon cua phong trao tay son tu nam 1771 1789 yeu to nao giup quan tay son lam duoc viec do


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Hỏi về Vương triều Tây Sơn và nhân vật Quang Trung?
    Những người có công theo giúp cũng theo thứ bực ban thưởng. Tây ... Từ đó quân Tây Sơn dốc toàn lực tấn công quân Nguyễn ở phía Nam. ... Còn Nguyễn Huệ ra tận ngoại ô đón tiếp và tạ tội tự chuyện của mình. Vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc nói: Tướng ở bên ngoài, nếu gặp chuyện biến thì cứ tự ý mà làm cũng được.
  • Các sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam
    Từ năm 43 - 543, Việt Nam sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. ... Trần Thủ Độ cùng những người thân tín trong họ nhà Trần làm một cuộc đảo .... Năm 1789, trận Đống Đa. Quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ vừa chiến thắng quân .... 1936 - 1939, phong trào đấu tranh đòi dân chủ công khai.