mau so: c2 02 ns (tt so 08 tt btc ngay 10 01 2013 cua bo tai chinh)

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.