mau so c2 05 ns tt08 2013 tt btc ngay 10 01 2013 cua botai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
    28 Tháng 4 2011 ... Ngày tham gia: Thứ 2 12 Tháng 10, 2009 2:37 am .... cam ket chi NSNN mau c2- 12/ns tt so 08/2013-btc ngày 10/01/2013 cua bô tài chính, .... Mau so C2-05/NS( TT08/2013/TT-BTC ngay 10/01/2013 cua Botai chinh ), thông tư ...
  • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?, Trang 2 Hỏi đáp
    Cứ ghi như trong mấu của mình, cái nào không có thì không cần ghi, .... so C2-03 /NS( Thong tư so 08/TT-BTC/2013 ngay 10/01/2013 cua bo tai ...
  • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
    Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan ... phieu dieu chinh sai lầm mẫu số C2-10/NS thông tư số 08-2013 ngày 10 ... Cach ghi mau so c3-05 thong tu 08, doawload mẫu c107 điều chỉnh số nộp ngân ... ghi Mẫu số C1-07/NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài ...