mau so c2 05 ns tt08 2013 tt btc ngay 10 01 2013 cua botai chinh

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
    28 Tháng 4 2011 ... Ngày tham gia: Thứ 2 12 Tháng 10, 2009 2:37 am .... cam ket chi NSNN mau c2- 12/ns tt so 08/2013-btc ngày 10/01/2013 cua bô tài chính, .... Mau so C2-05/NS( TT08/2013/TT-BTC ngay 10/01/2013 cua Botai chinh ), thông tư ...
  • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?, Trang 2 Hỏi đáp
    Cứ ghi như trong mấu của mình, cái nào không có thì không cần ghi, .... so C2-03 /NS( Thong tư so 08/TT-BTC/2013 ngay 10/01/2013 cua bo tai ...
  • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
    Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan ... phieu dieu chinh sai lầm mẫu số C2-10/NS thông tư số 08-2013 ngày 10 ... Cach ghi mau so c3-05 thong tu 08, doawload mẫu c107 điều chỉnh số nộp ngân ... ghi Mẫu số C1-07/NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài ...