mau c107


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Download mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam ...
    7 C1-07/NS Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN A4 8 C1-08/NS Lệnh ghi thu NSNN A4 2- Chứng từ chi ngân sách nhà nước 9 C2-01/NS Lệnh chi tiền A5 10 C2-02/NS Giấy rút dự toán Ngân sách Nhà nước A4 11 C2-03/NS Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng A4 12 C2-04/NS Giấy nộp trả kinh phí A4