mẫu số 14 tncn ctt25 ac và sổ st10


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • chứng từ khấu trừ thuế TNCN
    Thanh toán biên lai chứng từ khấu trừ thuế thu nhập, hồ sơ gồm có:1. Mẫu sổ ST 10 (đã ghi số biên lai, chứng từ vừa sử dụng):2. Liên 1( liên báo soát).3. Mẫu số 14/TNCN (bảng kê dùng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu ... trừ là 10% đối với tất cả các cá nhân dù vừa có hay bất có ngựa số thuế.