language focus unit 12 lop 11


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • TÍCH hợp KIẾN THỨC LIÊN môn QUA môn TIẾNG ANH 9 UNIT 6 ...
    TÍCH hợp KIẾN THỨC LIÊN môn QUA môn TIẾNG ANH 9 UNIT 6 ENVIRONMENT Link tải miễn phí luận văn TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN QUA UNIT 6: ... + Tiết 3: Listen and Language focus: học sinh nghe bài nói về ô nhiễm nguồn nước, và làm bài tập liên quan đến vấn đề ô nhiễm. + Tiết 4: Read:  ...