làm thế nào để xoá phai scrap object


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Cách chuyển đổi scrap thanh file Excel
    Vào mở file kiểm tra thì nó ra định dạng Scrap object. ... duoi scrap sang excel truc tuyen, làm thế nào để xóa file scrap, làm thế nào để xoá phai scrap object, ...