ket cau tk 334


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • TK 334 không có số dư?
  Còn một trường hợp nữa trên lý thuyết có còn tại đó là: TK 334 có số dư cuối kỳ bên nợ.Số dư bên Nợ Tài khoản 334 rất cá biệt - nếu có phản ánh số trước đã trả lớn hơn số phải trả trước lương, trước công, trước thưởng và các khoản khác cho người lao động. Nhưng cái ấy có ngoài thực tế không nhỉ?
 • Mối quan hệ giữa tiền lương, thu nhập và năng suất lao động ...
  TK 334 “ Phải trả cho công nhân viên” : TK này được dùng để phản ánh các khoản phải trả cho công nhân viên của DN về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của DN. Nội dung và kết cấu của TK 334. SDĐK:phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải
 • Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty bia ...
  Báo cáo tài chính và báo cáo về lao động tiền lương. Bảng tổng hợp chi tiết TK 334, 338. Sổ thẻ Kế toán chi tiết. TK 334, 338. Nhật ký sổ cái ... tắc tập hợp và hệ thốn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo một vế của tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng.
 • Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...
  Sổ kế toán sử dụng có: Sổ chi tiết TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp; Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp; Chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 622 2.1.2.2 Tài khoản sử dụng - TK 334: Phải trả người lao động. Kết cấu tài khoản. Nợ TK334 Có Các khoản tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản khác đã ...
 • Tình hình chung của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ...
  Sổ cái: Căn cứ vào nhật ký chung kế toán lập sổ cái các tài khoản. 6.1. Sổ cái TK 334. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thuần Phong 85a – Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội Sổ cái. Năm 2006. Tên TK: Phải trả công nhân viên. Số hiệu : TK 334. ĐVT: Đồng NT Chứng từ. Diễn giải. Nhật ký chung
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực ...
  Kết cấu và nội dung của bảng tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương gồm: Cột dọc: Ghi các khoản khấu trừ tiền lương thực nhận của CNV, dòng ngang là các Bộ phận sử dụng lao động. - Kết cấu và nội dung của Bảng phân bổ tiền lương gồm: Cột dọc: Ghi có TK 334, TK 338 (2, 3, 4) dòng ...
 • Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu ...
  Phiếu chi, giấy báo nợ. Tài khoản sử dụng: TK 334, TK 338, TK 642, TK 111, TK 112. Sổ kế toán sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 334 , Sổ chi tiết TK 334, Bảng phân bổ tiền lương. * Kế toán bảo hiểm và kinh phí công đoàn. Chứng từ sử dụng: - Bảng tính trích các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà Máy ...
  Ngoài ra trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng mốt số tài khoản khác có liên quan như 111,112,138 … ... Nợ Tk 334: Tổng số các khoản khấu trừ. ... của nhà máy chế biến tinh Bột Sắn đã và đang nâng cao kỹ thuật cải tiến chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thị trường.
 • Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo ...
  Để hạch toán tiền lương kế toán sử dụng tài khoản 334 "Phải trả công nhân viên" : Dùng để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, tiền thưởng và các khoản khác thuộc thu nhập của họ. Kết cấu của tài khoản này như sau:
 • Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế ...
  Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé: Nhận download tài liệu miễn phí .... Nî TK 335. Cã TK 334. Thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ CNV Nî TK 334. Cã TK 111,112. C¨n c÷ vµo NKCT sè 1,10... c¸c TK ph¸t sinh kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 334,338. Sæ c¸i TK334