hạch toán thiếu công nợ khách hàng giờ hạch toán lại vào bút toán nào

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.