hạch toán thiếu công nợ khách hàng giờ hạch toán lại vào bút toán nào

Đang nạp dữ liệu...