hạch toán thiếu công nợ khách hàng giờ hạch toán lại vào bút toán nào


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.