giay nop tien vao ngan sach nha nuoc c1 02 ns theo thong tu so 08 2013 tt btc ngay 10 1 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư ...
    Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013. QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho. Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc ( TABMIS). Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại ...
  • Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014
    Biểu thuế Môn bài theo Nhà nước quy định TT 42/2003 TT-BTC ... 1. Hồ kê khai Thuế Môn bài - Lập tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01-MBAI ( Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài ... Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số: C1-02/NS( theo TT08/2013 TT-BTC)