download bieu mau theo quyet dinh 759 2013 ngay 16 4 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống ...
    Đôi nét về tình hình cách mạng miền Nam trong những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và yêu cầu chi viện cho chiến trường 4 a, Tình hình ..... Thực hiện quyết tâm của Trung ương Đảng, ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 97/ QP thành lập đoàn 759 vận tải đường biển. Đoàn có ...