cách viết chữ theo vòng tròn trong corel


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • các bạn hướng dẫn mình làm con dấu đỏ bằng phần mềm ...
    Các bước trong CorelDRAW X5 (lâu quá không dùng các bản cũ, mình nghĩ ... Bắt đầu gõ hàng chữ, bạn sẽ thấy nó dính vào vòng tròn. ... 4 đầu của hàng chữ vào ra khỏi trung tâm vòng tròn hay vòng theo vòng tròn mà xem tác dụng của chúng . ... Chính giữa con dấu là chữ viết ngang như thường v.v..