tên file không hợp lệ tncn


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Đăng ký khai thuế qua mạng và có chữ ký luôn rồi, chưa làm có bị ...
    UHm theo thông tư thì khi vừa đăng ký khai qua mạng rồi thì bắt buộc phải khai qua mạng chỉ trừ trường hợp phần mềm công ty bạn có vấn đề hay phần mềm của cục thuế có vấn đề thì mới chấp nhận bản giấy nếu không thì coicoi nhưchưa nộp. giờ thì bạn nộp lại qua mạng và có văn bản giải trình.