để loại bỏ delta trang new tab từ trình duyệt chrome

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.