Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Đề án Một số luận cứ khoa học cho việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp
gửi bởi sammi_oy - 20 Tháng 1 2015, 07:38
0 Trả lời
125 Xem
gửi bởi sammi_oy
20 Tháng 1 2015, 07:38
Tích luỹ tư bản trong việc quản lí các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta
gửi bởi lo_lem169 - 20 Tháng 1 2015, 07:36
0 Trả lời
171 Xem
gửi bởi lo_lem169
20 Tháng 1 2015, 07:36
Đề án Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm bánh kẹo Kinh Đô
gửi bởi chjp_kute - 20 Tháng 1 2015, 07:35
0 Trả lời
129 Xem
gửi bởi chjp_kute
20 Tháng 1 2015, 07:35
Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế
gửi bởi tin30_04 - 20 Tháng 1 2015, 07:34
0 Trả lời
109 Xem
gửi bởi tin30_04
20 Tháng 1 2015, 07:34
Một số giải pháp cơ bản trong việc áp dụng chính sách kinh tế mới với công cuộc đổi mới ở Việt Nam
gửi bởi Burrell - 20 Tháng 1 2015, 07:33
0 Trả lời
83 Xem
gửi bởi Burrell
20 Tháng 1 2015, 07:33
Một số giải pháp thúc đẩy phát triển công nghệ chế biến nông sản trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
gửi bởi blue_phoenix_2008 - 20 Tháng 1 2015, 07:32
0 Trả lời
132 Xem
gửi bởi blue_phoenix_2008
20 Tháng 1 2015, 07:32
Các giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình hình thành các công ty cổ phần ở nước ta, và để nâng cao vai trò của công ty cổ phần trong phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới
gửi bởi arc_tv77 - 20 Tháng 1 2015, 07:31
0 Trả lời
106 Xem
gửi bởi arc_tv77
20 Tháng 1 2015, 07:31
Nghiên cứu những mâu thuẫn chủ yếu trong việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và giải pháp giải quyết những mâu thuẫn đó
gửi bởi nhoxbaby1327 - 20 Tháng 1 2015, 07:30
0 Trả lời
90 Xem
gửi bởi nhoxbaby1327
20 Tháng 1 2015, 07:30
Chất lượng hàng hoá xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
gửi bởi xuan_quynh303 - 20 Tháng 1 2015, 06:43
0 Trả lời
104 Xem
gửi bởi xuan_quynh303
20 Tháng 1 2015, 06:43
Đề án Vận dụng chiến lược Marketing hỗn hợp trong kinh doanh Bảo hiểm tại Việt Nam
gửi bởi Mikel - 20 Tháng 1 2015, 06:42
0 Trả lời
152 Xem
gửi bởi Mikel
20 Tháng 1 2015, 06:42
Lao động và việc sử dụng lao động trong các trang trại
gửi bởi peachgirl_91211 - 20 Tháng 1 2015, 06:41
0 Trả lời
160 Xem
gửi bởi peachgirl_91211
20 Tháng 1 2015, 06:41
Hướng tới việc nâng cao hiệu lực các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam
gửi bởi ngocthe_2005_cs - 20 Tháng 1 2015, 06:40
0 Trả lời
123 Xem
gửi bởi ngocthe_2005_cs
20 Tháng 1 2015, 06:40
Đề án Môi trường kinh tế, chính trị với sự phát triển của du lịch Việt Nam
gửi bởi Ingram - 20 Tháng 1 2015, 06:39
0 Trả lời
64 Xem
gửi bởi Ingram
20 Tháng 1 2015, 06:39
Các biện pháp cơ bản trong quá trình đổi mới hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình ISO 9000
gửi bởi emcohieulonganh1225 - 20 Tháng 1 2015, 06:38
0 Trả lời
79 Xem
gửi bởi emcohieulonganh1225
20 Tháng 1 2015, 06:38
Một số vấn đề về hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp
gửi bởi thuy_cute_hp - 20 Tháng 1 2015, 06:36
0 Trả lời
111 Xem
gửi bởi thuy_cute_hp
20 Tháng 1 2015, 06:36
Đề án Phát triển du lịch Hạ Long
gửi bởi lop05kt - 20 Tháng 1 2015, 06:35
0 Trả lời
142 Xem
gửi bởi lop05kt
20 Tháng 1 2015, 06:35
Phát triển du lịch sinh thái tại Ba Bể
gửi bởi nguyenthuy_2603 - 20 Tháng 1 2015, 06:34
0 Trả lời
154 Xem
gửi bởi nguyenthuy_2603
20 Tháng 1 2015, 06:34
Đổi mới cơ chế điều hành chính sách lãi suất ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế
gửi bởi thaonguyentinhyeu_5002 - 20 Tháng 1 2015, 06:33
0 Trả lời
115 Xem
gửi bởi thaonguyentinhyeu_5002
20 Tháng 1 2015, 06:33
Tình hình quản lý nhà nước về chất lượng hiện nay và một số giải pháp trong quản lý nhà nước về chất lượng trong và ngoài nước
gửi bởi Ives - 20 Tháng 1 2015, 06:32
0 Trả lời
115 Xem
gửi bởi Ives
20 Tháng 1 2015, 06:32
Internet và Thương Mại Điện Tử
gửi bởi Frederico - 20 Tháng 1 2015, 06:31
0 Trả lời
116 Xem
gửi bởi Frederico
20 Tháng 1 2015, 06:31