Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Các giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình hình thành các công ty cổ phần ở nước ta, và để nâng cao vai trò của công ty cổ phần trong phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới
gửi bởi arc_tv77 - 20 Tháng 1 2015, 07:31
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi arc_tv77
20 Tháng 1 2015, 07:31
Nghiên cứu những mâu thuẫn chủ yếu trong việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và giải pháp giải quyết những mâu thuẫn đó
gửi bởi nhoxbaby1327 - 20 Tháng 1 2015, 07:30
0 Trả lời
78 Xem
gửi bởi nhoxbaby1327
20 Tháng 1 2015, 07:30
Chất lượng hàng hoá xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
gửi bởi xuan_quynh303 - 20 Tháng 1 2015, 06:43
0 Trả lời
99 Xem
gửi bởi xuan_quynh303
20 Tháng 1 2015, 06:43
Đề án Vận dụng chiến lược Marketing hỗn hợp trong kinh doanh Bảo hiểm tại Việt Nam
gửi bởi Mikel - 20 Tháng 1 2015, 06:42
0 Trả lời
146 Xem
gửi bởi Mikel
20 Tháng 1 2015, 06:42
Lao động và việc sử dụng lao động trong các trang trại
gửi bởi peachgirl_91211 - 20 Tháng 1 2015, 06:41
0 Trả lời
153 Xem
gửi bởi peachgirl_91211
20 Tháng 1 2015, 06:41
Hướng tới việc nâng cao hiệu lực các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam
gửi bởi ngocthe_2005_cs - 20 Tháng 1 2015, 06:40
0 Trả lời
118 Xem
gửi bởi ngocthe_2005_cs
20 Tháng 1 2015, 06:40
Đề án Môi trường kinh tế, chính trị với sự phát triển của du lịch Việt Nam
gửi bởi Ingram - 20 Tháng 1 2015, 06:39
0 Trả lời
59 Xem
gửi bởi Ingram
20 Tháng 1 2015, 06:39
Các biện pháp cơ bản trong quá trình đổi mới hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình ISO 9000
gửi bởi emcohieulonganh1225 - 20 Tháng 1 2015, 06:38
0 Trả lời
74 Xem
gửi bởi emcohieulonganh1225
20 Tháng 1 2015, 06:38
Một số vấn đề về hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp
gửi bởi thuy_cute_hp - 20 Tháng 1 2015, 06:36
0 Trả lời
106 Xem
gửi bởi thuy_cute_hp
20 Tháng 1 2015, 06:36
Đề án Phát triển du lịch Hạ Long
gửi bởi lop05kt - 20 Tháng 1 2015, 06:35
0 Trả lời
137 Xem
gửi bởi lop05kt
20 Tháng 1 2015, 06:35
Phát triển du lịch sinh thái tại Ba Bể
gửi bởi nguyenthuy_2603 - 20 Tháng 1 2015, 06:34
0 Trả lời
148 Xem
gửi bởi nguyenthuy_2603
20 Tháng 1 2015, 06:34
Đổi mới cơ chế điều hành chính sách lãi suất ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế
gửi bởi thaonguyentinhyeu_5002 - 20 Tháng 1 2015, 06:33
0 Trả lời
108 Xem
gửi bởi thaonguyentinhyeu_5002
20 Tháng 1 2015, 06:33
Tình hình quản lý nhà nước về chất lượng hiện nay và một số giải pháp trong quản lý nhà nước về chất lượng trong và ngoài nước
gửi bởi Ives - 20 Tháng 1 2015, 06:32
0 Trả lời
110 Xem
gửi bởi Ives
20 Tháng 1 2015, 06:32
Internet và Thương Mại Điện Tử
gửi bởi Frederico - 20 Tháng 1 2015, 06:31
0 Trả lời
110 Xem
gửi bởi Frederico
20 Tháng 1 2015, 06:31
Cơ sở lý luận, thực tiễn và hệ thống giải pháp để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
gửi bởi Morris - 20 Tháng 1 2015, 06:30
0 Trả lời
132 Xem
gửi bởi Morris
20 Tháng 1 2015, 06:30
Thực trạng "đô la hoá" ở Việt Nam
gửi bởi viem_anhcothelamtatca1102 - 20 Tháng 1 2015, 05:42
0 Trả lời
53 Xem
gửi bởi viem_anhcothelamtatca1102
20 Tháng 1 2015, 05:42
Đề án Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị tiêu thụ ở các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
gửi bởi catvn8x - 20 Tháng 1 2015, 05:41
0 Trả lời
108 Xem
gửi bởi catvn8x
20 Tháng 1 2015, 05:41
Đề án Luật thuế giá trị gia tăng và việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam giai đoạn 1999 - 2000
gửi bởi lucky_happy - 20 Tháng 1 2015, 05:40
0 Trả lời
90 Xem
gửi bởi lucky_happy
20 Tháng 1 2015, 05:40
Đề án Tiêu thụ sản phẩm và các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
gửi bởi dieuquan2006 - 20 Tháng 1 2015, 05:39
0 Trả lời
72 Xem
gửi bởi dieuquan2006
20 Tháng 1 2015, 05:39
Đề án Một số biện pháp để mở rộng và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại
gửi bởi nhoxshin_lonely_love859 - 20 Tháng 1 2015, 05:38
0 Trả lời
161 Xem
gửi bởi nhoxshin_lonely_love859
20 Tháng 1 2015, 05:38