Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
gửi bởi tctuvan - 18 Tháng 11 2015, 23:47
0 Trả lời
147 Xem
gửi bởi tctuvan
18 Tháng 11 2015, 23:47
Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty Dược phẩm TRAPHACO
gửi bởi congchuabebong_nho2000 - 20 Tháng 1 2015, 03:38
2 Trả lời
218 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 1 2018, 22:27
Học thuyết giá trị của mác và ý nghĩa thực tiễn trong xây dựng nền kinh tế thị trường
gửi bởi daigai - 31 Tháng 12 2017, 16:08
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi daigai
31 Tháng 12 2017, 16:08
Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt 19-5 Hà Nội
gửi bởi hongduc_1990 - 09 Tháng 2 2015, 20:43
2 Trả lời
152 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 12 2017, 00:37
Giáo trình đại số và số học tập (nxb giáo dục 1987) - ngô thúc lanh
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 10 2015, 18:50
1 Trả lời
785 Xem
gửi bởi doanone
15 Tháng 12 2017, 11:46
Áp dụng kiểm toán chất thải và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
gửi bởi luubichtram1993 - 29 Tháng 10 2015, 21:20
2 Trả lời
104 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 11 2017, 22:49
Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng cacbon và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong vùng ánh sáng trông thấy
gửi bởi Dack - 30 Tháng 10 2015, 11:20
3 Trả lời
55 Xem
gửi bởi rica17
11 Tháng 11 2017, 17:07
Nghiên cứu ứng dụng sắt nano xử lý nước ô nhiễm cadimi và niken
gửi bởi tuanthanh872008 - 28 Tháng 10 2015, 11:50
2 Trả lời
101 Xem
gửi bởi rica17
23 Tháng 9 2017, 10:54
Áp dụng phương pháp chi phí tính tổn thất do bệnh tật liên quan đến ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế giấy Phong Khê - Bắc Ninh
gửi bởi vichiha_itachi - 29 Tháng 10 2015, 21:30
1 Trả lời
61 Xem
gửi bởi rica17
16 Tháng 9 2017, 23:48
Đánh giá mức độ kim loại nặng trong trầm tích lưu vực sông Nhuệ - Đáy và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường
gửi bởi chuvananqt_12b6 - 29 Tháng 10 2015, 13:50
2 Trả lời
149 Xem
gửi bởi rica17
13 Tháng 9 2017, 23:38
Sử dụng mô hình Mike 21 đánh giá quá trình lan truyền nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
gửi bởi hugyou_kissyou_donot_loveyou - 30 Tháng 10 2015, 03:30
2 Trả lời
63 Xem
gửi bởi rica17
07 Tháng 9 2017, 21:41
đối tượng đối tác của cách mạng việt nam hiện nay
gửi bởi rica17 - 06 Tháng 9 2017, 13:11
0 Trả lời
356 Xem
gửi bởi rica17
06 Tháng 9 2017, 13:11
Đối tượng, chức năng nhiệm vụ môn học chính trị
gửi bởi rica17 - 29 Tháng 8 2017, 00:17
1 Trả lời
44 Xem
gửi bởi hoangcung
29 Tháng 8 2017, 18:56
Tích phân đối với độ đo ngẫu nhiên ổn định và độ đo ngẫu nhiên Poiso
gửi bởi hoa_ngoclan - 27 Tháng 10 2015, 05:50
3 Trả lời
66 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2017, 23:18
Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hợp chất hữu cơ ở sông Tô Lịch và đề xuất các biện pháp giảm thiểu
gửi bởi be_buu - 29 Tháng 10 2015, 15:00
2 Trả lời
90 Xem
gửi bởi nguyenhuutoan
26 Tháng 5 2017, 17:33
Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An
gửi bởi cobethienthan_jessica - 29 Tháng 10 2015, 13:00
4 Trả lời
101 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 5 2017, 00:23
Đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010
gửi bởi Constantinos - 29 Tháng 10 2015, 17:30
2 Trả lời
88 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 4 2017, 23:51
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin (Lý thuyết thặng dư)
gửi bởi daigai - 24 Tháng 4 2017, 22:29
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 4 2017, 22:29
Nghiên cứu tổng hợp một số dạng Cu2O, Cu2O/Au Nano và khả năng ứng dụng của chúng
gửi bởi Ripley - 30 Tháng 10 2015, 07:10
3 Trả lời
62 Xem
gửi bởi anhtuanspkt2008
13 Tháng 4 2017, 00:32
Quan điểm triết học Mac-Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nước ta
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 11:47
0 Trả lời
65 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 11:47