Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
gửi bởi tctuvan - 18 Tháng 11 2015, 23:47
1 Trả lời
206 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 3 2018, 16:53
Những điểm mới về Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992
gửi bởi tctuvan - 17 Tháng 12 2015, 18:10
2 Trả lời
146 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 6 2018, 21:18
Đề cương ôn tập môn Nguyên lý II chủ nghĩa Mác-Lênin
gửi bởi daigai - 04 Tháng 6 2018, 23:20
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 6 2018, 23:20
Phương pháp khoảng cách trong phân tích thống kê mẫu điểm không gian
gửi bởi Hildbrand - 27 Tháng 10 2015, 02:50
2 Trả lời
66 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 6 2018, 17:34
Đánh giá và dự báo ảnh hưởng của luật thuế bảo vệ môi trường tới sự phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
gửi bởi afjf_sgwgwg - 29 Tháng 10 2015, 11:50
2 Trả lời
53 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 5 2018, 22:49
Lý luận giá trị lao động và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam
gửi bởi daigai - 05 Tháng 5 2018, 13:20
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 5 2018, 13:20
Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty Dược phẩm TRAPHACO
gửi bởi congchuabebong_nho2000 - 20 Tháng 1 2015, 03:38
2 Trả lời
259 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 1 2018, 22:27
Học thuyết giá trị của mác và ý nghĩa thực tiễn trong xây dựng nền kinh tế thị trường
gửi bởi daigai - 31 Tháng 12 2017, 16:08
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi daigai
31 Tháng 12 2017, 16:08
Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt 19-5 Hà Nội
gửi bởi hongduc_1990 - 09 Tháng 2 2015, 20:43
2 Trả lời
165 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 12 2017, 00:37
Giáo trình đại số và số học tập (nxb giáo dục 1987) - ngô thúc lanh
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 10 2015, 18:50
1 Trả lời
887 Xem
gửi bởi doanone
15 Tháng 12 2017, 11:46
Áp dụng kiểm toán chất thải và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
gửi bởi luubichtram1993 - 29 Tháng 10 2015, 21:20
2 Trả lời
115 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 11 2017, 22:49
Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng cacbon và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong vùng ánh sáng trông thấy
gửi bởi Dack - 30 Tháng 10 2015, 11:20
3 Trả lời
66 Xem
gửi bởi rica17
11 Tháng 11 2017, 17:07
Nghiên cứu ứng dụng sắt nano xử lý nước ô nhiễm cadimi và niken
gửi bởi tuanthanh872008 - 28 Tháng 10 2015, 11:50
2 Trả lời
111 Xem
gửi bởi rica17
23 Tháng 9 2017, 10:54
Áp dụng phương pháp chi phí tính tổn thất do bệnh tật liên quan đến ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế giấy Phong Khê - Bắc Ninh
gửi bởi vichiha_itachi - 29 Tháng 10 2015, 21:30
1 Trả lời
66 Xem
gửi bởi rica17
16 Tháng 9 2017, 23:48
Đánh giá mức độ kim loại nặng trong trầm tích lưu vực sông Nhuệ - Đáy và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường
gửi bởi chuvananqt_12b6 - 29 Tháng 10 2015, 13:50
2 Trả lời
163 Xem
gửi bởi rica17
13 Tháng 9 2017, 23:38
Sử dụng mô hình Mike 21 đánh giá quá trình lan truyền nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
gửi bởi hugyou_kissyou_donot_loveyou - 30 Tháng 10 2015, 03:30
2 Trả lời
75 Xem
gửi bởi rica17
07 Tháng 9 2017, 21:41
đối tượng đối tác của cách mạng việt nam hiện nay
gửi bởi rica17 - 06 Tháng 9 2017, 13:11
0 Trả lời
367 Xem
gửi bởi rica17
06 Tháng 9 2017, 13:11
Đối tượng, chức năng nhiệm vụ môn học chính trị
gửi bởi rica17 - 29 Tháng 8 2017, 00:17
1 Trả lời
57 Xem
gửi bởi hoangcung
29 Tháng 8 2017, 18:56
Tích phân đối với độ đo ngẫu nhiên ổn định và độ đo ngẫu nhiên Poiso
gửi bởi hoa_ngoclan - 27 Tháng 10 2015, 05:50
3 Trả lời
73 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2017, 23:18
Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hợp chất hữu cơ ở sông Tô Lịch và đề xuất các biện pháp giảm thiểu
gửi bởi be_buu - 29 Tháng 10 2015, 15:00
2 Trả lời
99 Xem
gửi bởi nguyenhuutoan
26 Tháng 5 2017, 17:33