| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  SWOT là từ ghép từ các chữ cái đầu của các từ tiếng Anh gồm Strengths, Weaknesses, Opportunities và Threats.

  Phân tích SWOT là việc phân tích các thế mạnh, điểm yếu, những cơ hội, thách thức đối với một tổ chức. Đây là một công cụ trong lập kế hoạch chiến lược cho tổ chức.

  Trong quá trình lập kế hoạch, chiến lược, tổ chức xác định mục tiêu hàng đầu của kế hoạch là gì và sử dụng công cụ phân tích SWOT để đánh giá khả năng đạt mục tiêu đó. Phân tích các thế mạnh và điểm yếu là phân tích những yếu tố bên trong ảnh hưởng tới khả năng đạt mục tiêu. Còn phân tích những cơ hội và thách thức là phân tích các yếu tố của môi trường xung quanh. Việc áp dụng công cụ phân tích SWOT có thể tiến hành bằng cách lập sơ đồ SWOT để liệt kê các yếu tố.

  Sau khi đã liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng, tổ chức có thể dùng công cụ USED để định hướng các biện pháp nhằm khai thác (Use) các điểm mạnh, khắc phục (Stop) các điểm yếu, khai thác (Exploit) các cơ hội và đương đầu (Defend) với các thách thức.


  Nguồn:

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%C3%ADch_SWOT

  Trả lời bởi ryl_vampir3
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường