| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Các chương trình trên cũng đơn giản thôi mà:

  Bài 1:

  Program Tinh_Tong;

  Var n , i : byte; T : longint;

  Begin

  Write('Nhap n = ';); Readln(n);

  T := 0;

  For i := 1 to n do T := T + (2*i + 1)*(2*i + 1)*(2*i + 1);

  Write('Tong luy thua 3 cua n so le dau tien la : ',T);

  Readln

  End.

  ---------

  Bài 2:

  Program Tien_Gui;

  Var a, b, ls : real; n : byte;

  Begin

  Write('Nhap so tien gui ban dau : ';); Readln(a);

  Write('Nhap lai suat hang thang : ';); Readln(ls);

  Write('Nhap so tien muon co : ';); Readln(b);

  n := 0;

  While a<b do

  Begin

  n := n + 1;

  a ;= a + a*ls;

  End;

  Write('Ban phai gui trong ',n,' thang';);

  Readln

  End.

  ------

  Lưu ý ở bài 2:

  - Lãi suất nhập theo dạng thập phân, VD 1,7%/tháng ta nhập 0.017.

  - Lãi suất được tính theo dạng luỹ tiến, tức là tiền lãi của tháng trước được cộng vào tiền vốn gửi cho tháng sau.

  - Nếu Lãi suất không được tính theo dạng luỹ tiến, ta sửa đoạn chương trình:

  n := 0;

  While a<b do

  Begin

  n := n + 1;

  a ;= a + a*ls;

  End;

  thành:

  n := 0;

  While (a + a*n*ls )<b do n := n + 1;

  -----------------

  Chúc bạn học tốt Pascal!

  Trả lời bởi aodo_chungtoyeuanh
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Bài 1 của bạn nhìn vào thấy thiều 3^3 nên mất quy luật. Nhưng mình sẽ giúp bạn theo đề bạn viết:

  CT:

  uses crt;

  var

  S,i,N:integer;

  begin

  Writeln('Nhap N';); readln(N);

  S:=1;

  i:=3;

  While i<(2*N+1) do

  begin

  i:=i+2;

  S:=S+i*i*i;

  end;

  Writeln(S);

  readln;

  end;

  Bài 2 bạn chỉ cần tính sổ tiền tháng dầu và gán nó vào biến S nào đó. Sau đó S:=S+S*(lãi suất) và đặt phép tính trên trong vòng lặp While S<(vốn + lãi)

  Trả lời bởi tomoyo_huff_hpvn
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Lập trình - Coding