| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  cái này không có ai rảnh để ngồi viết cho bạn đâu. theo mình thì thế này

  1.Tạo class Node

  class Node

  {
  puplic:

  *Node next;

  char[] tenhang;

  long dongia;

  uint soluong;

  }

  sau đó tạo list theo mẫu sau:

  CODE LIST

  #include<stdio.h>

  #include<conio.h>

  #include<string.h>

  typedef struct

  {
  char ID[9];

  char Name[30];

  float Mark;

  }Data;

  typedef struct tagNODE

  {
  Data info;

  tagNODE*pNext;

  }NODE;

  typedef struct

  {
  NODE *pHead;

  NODE *pTail;

  }LIST;

  void CreateList(LIST &l)

  {

  l.pHead=NULL;

  l.pTail=NULL;

  }
  NODE* CreateNode(Data x)

  { NODE *p= new NODE;

  if ( p!=NULL)

  {

  p ->info = x;

  p->pNext = NULL;

  }

  return p;

  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  //Input

  void InputProgram(Data &x)

  {
  float temp;

  printf("Student's ID ";);

  fflush(stdin);

  gets(x.ID);

  printf("Name ";);

  fflush(stdin);

  gets(x.Name);

  printf("Mark ";);

  fflush(stdin);

  scanf("%f",&temp);

  x.Mark=temp;

  }
  void AddHead(LIST &l,Data &x)

  {
  InputProgram(x);

  NODE* p = CreateNode(x);

  if (l.pHead==NULL)

  {

  l.pHead = p;

  l.pTail = l.pHead;

  }

  else

  {

  p->pNext = l.pHead;

  l.pHead = p;

  }

  }
  void AddTail(LIST &l,Data &x)

  {
  InputProgram(x);

  NODE* p = CreateNode(x);

  if(l.pHead==NULL)

  l.pHead=l.pTail=p;

  else

  {

  l.pTail->pNext=p;

  l.pTail=p;

  }

  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  //Remove

  void RemoveHead(LIST &l)

  {
  if(l.pHead==NULL)

  {

  printf("Erorr... No element!";);

  return;

  }

  NODE*p=l.pHead;

  l.pHead=p->pNext;

  delete p;

  if(l.pHead==NULL)

  l.pTail=NULL;

  }
  void RemoveTail(LIST &l)

  {
  NODE*p=l.pHead,*q;

  while(p->pNext!=NULL)

  {

  q=p;

  p=p->pNext;

  }

  l.pTail=q;

  q->pNext=NULL;

  delete p;

  }

  void RemoveX(LIST &l, Data &x)

  {
  printf("Please write student's ID you want to remove ";);

  fflush(stdin);gets(x.ID); //scanf("%s",&x.ID);

  NODE*p=l.pHead,*q=NULL;

  while((p!=NULL)&&(strcmp(p->info.ID,x.ID)))

  {

  q=p;

  p=p->pNext;

  }

  if(p==NULL)

  {

  printf("Sorry. Not found!\n";);

  return;

  }

  if(q==NULL)

  RemoveHead(l);

  else

  {

  q->pNext=p->pNext;

  delete p;

  if(l.pHead==NULL)

  l.pTail=NULL;

  }

  printf("Complete...\n";);

  }

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  //Output

  void PrintList(LIST l)

  {
  NODE *p=l.pHead;

  printf(" THE LINK LIST OF STUDENTS UIT \n\

  ID Name Mark\n";);

  while(p!=NULL)

  {

  printf("%-10s%-20s%-.2f\n", p->info.ID,p->info.Name,p->info.Mark);

  p=p->pNext;

  }

  }
  //--------------------------------------------------------------------------------------------------

  //Search

  void Search(LIST l, Data &x)

  {
  printf("Enter the student's ID you want to search ";);

  fflush(stdin);

  gets(x.ID);

  for(NODE*p=l.pHead;(p!=NULL)&&(strcmp(p->info.ID,x.ID));p=p->pNext);

  if(p==NULL)

  printf("Sorry. Not found!\n";);

  else

  printf("Search result :\n\

  ID Name Mark\n\

  %-10s%-20s%-.2f\n", p->info.ID,p->info.Name,p->info.Mark);

  }

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  //Menu

  void menu()

  {
  printf("\n***************\n\

  Menu Programs:\n\

  0. Exit\n\

  1. Add a student in to the head of link list\n\

  2. Add a student in to the tail of link list\n\

  3. Remove a student from the head of link list\n\

  4. Remove a student from the tail of link list\n\

  5. Remove student x from the link list\n\

  6. Output\n\

  7. Search a student in the link list\n";);

  }
  //---------------------------------------------------------------------------------------------------

  void main()

  {


  LIST l;

  Data x;

  CreateList(l);

  int c;

  do

  {

  menu();

  printf("What do you choose? ";);

  scanf("%d",&c);

  switch(c)

  {

  case 0:return;

  case 1:AddHead(l,x);break;

  case 2:AddTail(l,x);break;

  case 3:RemoveHead(l);

  printf("Complete...\n";);

  break;

  case 4:RemoveTail(l);

  printf("Complete...\n";);

  break;

  case 5:RemoveX(l,x);break;

  case 6:PrintList(l);break;

  case 7:Search(l,x);break;

  }

  }

  while(1);

  getch();

  }

  Trả lời bởi meokonk
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Lập trình - Coding