| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • include<iostream.h>

  #include<conio.h>

  #include<iomanip.h>

  void ktra(int a[],int k);

  void ktra(int a[],int k)

  {
  int i,dem=0;

  a[0]=1;

  a[1]=1;

  for(i=2;i<100;i++)

  a[i]=a[i-1]+a[i-2];

  for(i=0;i<100;i++)

  if(k==a[i])dem++;

  if(dem==1)cout<<"\n"<<k<<" la so Fibonaci";

  else cout<<"\n"<<k<< " khong phai la so Fibonaci";  }

  main()

  {
  int a[100],k;

  char ch;

  while(1)

  {

  cout<<"\nNhap gia tri ban can kiem tra:";

  cin>>k;

  ktra(a,k);

  cout<<"\nBan muon tiep tuc kiem tra khong:(C/K)?";

  ch=getch();

  if(ch=='k'||ch=='K';)break;

  }

  getch();

  }

  Hãy thank nếu cảm thấy có ích bạn nhá

  Trả lời bởi nicky_nick
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  cho 2 cái code đều có thể kiểm tra số vừa nhập có phải là số Fibonacci

  đây là 2 hàm con vì vậy hãy tự viết hàm main nha; chú ý nên kiểm soát luôn số n nhập vào

  VD: buộc phải nhập vào số 0<=n<=max của kiểu số int hoặc double cái này nên có sẽ tránh đc việc phải kiểm tra số âm mà chắc chắn số âm ko phải là số Fibonacci hoặc vượt quá khả năng tính toán của kiểu số dẫn đến tràn bộ nhớ hoặc sai kết quả

  code 1:

  int kiem_tra(int n)

  {
  int f0=0,f1=1,f2,kq=0;//kq=0 la so fibonacci; nguoc lai

  if(n==0||n==1)

  kq=0;

  else

  {while(f0+f1<=n)

  {

  f2=f0+f1;

  f0=f1;

  f1=f2;

  }

  if(f2==n)

  kq=0;

  else

  kq=1;}

  return kq;

  }

  code 2:

  void kiem_tra(int n)

  {
  int *f,i=2,kq=0;

  f=new int [n];

  f[0]=0;f[1]=1;

  do{

  f[i]=f[i-1]+f[i-2];

  if(f[i]==n)

  {kq=0; break; }

  if(f[i]<n)

  {kq=1; i++; }

  }while(f[i]<=n);

  if(kq==0)

  cout<<"\n Day la so Fibonacci";

  else

  cout<<"\n Day khong phai la so Fibonacci";

  }

  Trả lời bởi chy_yeu
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Lập trình - Coding