| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • uses crt;

  Var n,i:longint;

  {CT con}

  function SHT(n:longint):boolean;

  var i,s,k:longint;

  begin

  S:=0;

  for i:=1 to (n-1) do

  if n mod i =0 then S:=S+i;

  if S=n then SHT:=true

  else SHT:=false;

  end;

  {CT chinh}

  begin

  clrscr;

  write('Tim cac so hoan thien <=';);readln(n);

  For i:=1 to n do

  if SHT(i) then write(' ',i);

  readln;

  end.

  xong rồi đó

  shope

  Trả lời bởi nguyenreport
  ăm trước
  0 0
 • Số hoàn hảo là số có tổng các ước thực sự bằng chính nó như vậy ta có thể viết chương trình con kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo hay không.

  Ở đây mình dùng tính chất là số a có ước thực sự không quá phần nguyên của √a.

  Toàn bộ chương trình như sau

  uses crt;

  type gioi_han:1..100000;

  var i:longint; dem:integer;

  (*--------------------------------------------------------------*)

  function Hoanhao( a : gioi_han ) : boolean;

  var i : integer; s:longint; (* với Free Pascal bạn nên khai báo qword *)

  begin

  S:=0;

  for i:=2 to trunc(sqrt(a)) do

  if a mod i = 0 then s:=s+i;

  if s=a then hoanhao:=true else hoanhao:=false;

  end;

  (*-------------------------------------------------------------*)

  begin

  clrscr;

  dem:=0;

  write(' Cac so hoan hao trong pham vi tu 1 den 100000 la : ';);

  for i:=1 to 100000 do

  begin

  if hoanhao(i) then

  begin

  write(i:6);

  dem:=dem+1;

  end;

  if dem mod 10 =0 then writeln;

  end;

  readln;

  end.

  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời bởi huyhoang3129
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  program vd;

  var s, a, j, i, :longint;

  begin

  s:=0;a:=0;

  for i:=1 to 100000 do

  begin for j:=1 to i-1 do if i mod j=0 do a:=a+j;

  if a=i then write(i); a:=0;

  end;

  readln

  end.


  Nguồn:

  tự làm

  Trả lời bởi trang_lovely_kt8689
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Lập trình - Coding