| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Su thay doi mau bieu ke toan thuc su no van mang noi dung nhu to khai truoc day; nhung voi mau bieu moi nay thi se chi tiet hon:

  1. La tat ca nhung hoa don dung cho sxkd nhu: nguyen vat lieu, phu tung lap rap...de hoan thanh san pham va tieu thu.(cac hoa don di mua nvl, hang hoa phuc vu san xuat kinh doanh).

  2. Chinh la cac hoa don "thong thuong" ma don vi cung cap hang hoa cho cong ty minh viet cho. (hoac cac mat hang dc bao ho)

  3. Khoan muc nay cung hoi rac roi; nhung hieu mot cach don thuan la: Cac hoa don "dien thoai, dien, nuoc,...." co thue VAT hoac khong co thue VAT.

  4. La tat ca cac trang thiet bi ma cong ty mua ve nham phuc vu san xuat kinh doanh, VD: May tinh, dien thoai....

  Trả lời bởi hung_hn
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Các dòng này có ý nghĩa như sau:

  1. HH, DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: trong một công ty có kinh doanh nhiều HH, DV, trong đó doanh nghiệp tách được mảng KD chịu thuế GTGT và tách riêng hóa đơn đầu vào cho mảng này thì nhập vào đây. Nếu DN bạn chỉ có một mặt hàng chịu thuế GTGT và đầu vào rỏ ràng thì chỉ cần nhập vào đây.

  2. HH, DV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: nếu doanh nghiệp tách riêng hóa đơn đầu vào cho lĩnh vực kinh doanh không chịu thuế GTGT thì nhập vào đây.

  3. HH, DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thế GTGT: hóa đơn đầu vào mà doanh nghiệp không tách rời ra được là sử dụng cho HH, DV chịu thuế hay là không chịu thuế. Ví dụ như điện nước, điện thoại. Sau này quyết toán năm sẽ phân bổ theo doanh thu chịu thuế và không chịu thuế.

  4. Phần này cho TSCĐ.

  Trả lời bởi sontinh_thuy_tinh
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán