| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Thị giá VTC là giá trị thị trường của VTC, vì VTC là doanh nghiệp cổ phần và bán cổ phiếu của mình ra công chúng, tổng số cổ phần thường mà VTC đang nắm giử nhân với giá của một cổ phần bán trên thị trường chính là giá trị thị trường của VTC. Công thức tính EBIT:phải có được bảng báo cáo KQHĐKD và làm tuần tự như sau:

  1>Doanh thu thuần

  2>Giá vốn hàng bán

  3>Lợi nhuận gộp (1-2)

  4>Chi Phí bán hàng

  5>Chi phí quản lý

  6>Lơi nhuận hoạt động kinh doanh (3-4-5)

  7>Doanh thu tài chính

  8>Chi phí tài chính (không tính lãi vay)

  9>Lợi nhuận hoạt động tài chính (7-8)

  10>Doanh thu khác

  11>Chi phí khác

  12>Lơi nhuận khác(10-11)

  13>Lợi nhuận trước thuế và lãi vay-EBIT (6+9+12)

  Trả lời bởi chik_chik312
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường